Home

Riktlinjer försörjningsstöd Uppsala

Riktlinjer med tillämpningsregler och handläggningsordning för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt fungerar som styrning och vägledning för arbetet med personer i behov av ekonomiskt bistånd. Förändrad lagstiftning, omvärldsfaktorer, politiska beslut påverkar innehållet Uppsala kommuns riktlinjer för försörjningsstöd är ett dokument som styr och fastställer på vilket sätt och i vilken omfattning kommunen ska tillgodose en individs eller ett hushålls behov av ekonomiskt bistånd. Som dokumentet tidigare varit utformat har både den politisk Uppsala kommuns riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt utgår, förutom från lagar och förordningar, från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt vägledande domar från förvaltningsrätt, kammarrätt eller högsta domstol Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du söka försörjningsstöd. Det är tänkt som ett stöd tills du kan försörja dig själv. En förutsättning är att du inte kan försörja dig på egen hand trots att du har försökt. Läs mer om hur det fungerar med försörjningsstöd. Se en film om hur du söker försörjningsstöd

Sök försörjningsstöd - Uppsala kommu

 1. Uppsala kommuns riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt utgår, förutom från lagar och förordningar, från Socialstyrelsensäven Handbok för socialtjänsten, Ekonomiskt bistånd föreskrifter och allmänna råd samt vägledande domar frå
 2. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter.Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR
 3. Arbetsmarknadsnämnden beslutade den 18 mars 2019 att upphäva nämndens lokala riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna har angett de områden där Uppsala kommun frångår eller vill förtydliga Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd till förmån för ett generösare eller generellt beviljande
 4. Uppsala kommuns riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt utgår, förutom från lagar och förordningar, även från Socialstyrelsens Handbok för socialtjänsten Uppsala kommuns riktlinjer för försörjningsstöd är ett dokument som styr och fastställer på vilket sätt och i vilken omfattning kommunen ska tillgodose en individs eller ett hushålls behov av ekonomiskt bistånd
 5. Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar med ekonomiskt bistånd. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet med att hjälpa människor att komma tillrätta med sina försörjningsproblem och med att pröva rätten till bistånd under tiden. Att tänka på med anledning av covid-19
 6. i
 7. imera antalet besökare vid samma tidpunkt. Arbetsgivare uppmanas att bland annat se till att personal kan arbeta hemifrån

Ärende om riktlinjer försörjningsstöd - Uppsala kommu

 1. Ersätter: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd beslutad av socialnämnden 2013-12-17 § 165 Gäller för: Socialkontoret Gäller fr.o.m.: 1.4 Hjälp till egen försörjning.. 7 1.5 Förutsättningar för rätt till försörjningsstöd.
 2. försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd via Arbetsförmedlingen. Arbetstagare och jobbstimulans Enligt 4 kap 1b§ SoL kan den som fått försörjningsstöd löpande under 6 månade
 3. Striktare riktlinjer införs i Uppsala - först i landet. Uppdaterad 29 oktober 2020. Publicerad 20 oktober 2020. I dag kom besked från Folkhälsomyndigheten: den snabba smittspridningen av.
 4. RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 2019 Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt fö
 5. Beslutsinstans: Riktlinjer: Socialnämnden Rutiner: Förvaltningschef Område: Handläggningsstöd Omfattning: Avdelningen försörjning, råd och stöd Lagrum, föreskrifter m.m. Socialtjänstlagen (2001:453), Socialstyrelsens allmänna råd (2003:5). Relaterade dokument: Rutin för handläggning i Procapita, Försörjning, råd och stöd
 6. Dokumentet Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd är antaget av vård- och omsorgsnämnden den 2021-01-20. Det riktar sig till handläggare inom socialtjänsten. Ses över för revidering senast mars 2022. Kontaktperson: Enhetschef Ekonomiskt bistånd, Vård och Omsorg 1(21) RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OC

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-04-01, § 93 ANSVAR UPPFÖLJNING: Maria Nordgren GÄLLER TILL OCH MED: 2017, förlängt till 2021 Styrdokument Riktlinjer för försörjningsstöd Riktlinjer för försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd försörjningsstöd ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på nytt för att den särskilda beräkningsregeln ska gälla igen. Den särskilda beräkningsregeln gäller inte inkomster som anges i 1 a § Riktlinje / Försörjningsstöd 1 Allmänt om uppdraget Arbets- och företagsnämndens huvuduppgift är att stötta personer/familjer till att bli hållbart självförsörjande. Självförsörjning kan uppnås på flera sätt, bland annat genom arbete, studier, eget företagande eller olika kombinationer av dessa Detta dokument innehåller riktlinjer som anger hur arbetet med ekonomiskt bistånd ska bedrivas. Med ekonomiskt bistånd avses försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 och 3 §§ socialtjänstlagen samt ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt. Syftet med riktlinjerna ä Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Antagen 2019-12-03 KS § 224 Beslutsinstans Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinjer Diarienummer KS 2019/798 Ersätter KS 2012/43 Gäller från och med 2020-01-01 Riktlinjer för försörjningsstöd oc

Riktlinjer för försörjningsstöd 1 5.4.1 Skälig boendekostnad 10 5.4.2 Kostnad för egen fastighet/bostadsrätt 11 5.4.3 Inneboende 11 5.4.4 Byte till billigare boende 11 5.4.5 Byte till dyrare boende 12 6. Särskild prövning 13 6.1 Begravningskostnad 13 6.2. Försörjningsstöd är ett stöd för dig som har inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj. Syftet är att ge dig tillfällig hjälp med din ekonomi så att du kan bli självförsörjande så snabbt som möjligt

Riktlinjer försörjningsstöd Uppsala - uppsala kommuns

Ekonomiskt bistånd - Socialstyrelse

§ 162 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd 2017/990 § 165 Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap (IOP) mellan Tierps kommun och Brottsofferjouren Uppsala län 2017/875 § 166 Programutbud vid Högbergsskolan läsåret 2018/2019, inkl. gymnasiesärskolans utökade progra Alla doktorander ska ha en adekvat försörjning under hela studietiden, vilket garanteras av den UPPSALA UNIVERSITET RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV STIPENDIER FÖR FINANSIERING AV UTBILDNING PÅ FORSKARSNIVÅ Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 2019-09-10 TEKNAT 2018/141 4 Andelen unga vuxna som får försörjningsstöd har vuxit i Uppsala, en stor andel av dem är ensamkommande. Ensamkommande ungdomar i behov av ekonomiskt bistånd är en ny grupp som knappt fanns för några år sedan, nu beviljas över 250 ensamkommande ungdomar ekonomiskt bistånd i Uppsala varje månad, skriver kommunen i en ny rapport Det kan finnas olika orsaker till att det uppstår felaktiga utbetalningar (FUT). Det kan till exempel bero på att den sökande saknar kunskap om regelsystemet, att personen medvetet lämnar oriktiga uppgifter eller att det uppstått interna felaktigheter i handläggningen av ekonomiskt bistånd Apotekstjänst har konsekvent valt, till skillnad från många andra, att inte kommunicera förhastade orsaksanalyser när det gäller logistikuppdraget i Uppsala. Det har lett till att det uppfattats som om vi medgett att vi har ett ansvar enligt avtalet

Riksnormen för försörjningsstöd - Socialstyrelse

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter när vi behöver stöd för att klara vår egen eller familjens försörjning. Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Målet är att biståndet ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt Försörjningsstöd och bistånd i annan form : en rapport om kommunernas riktlinjer 1998 Uppsala : Länsstyrelsen, 1999 Svenska 27 s. Serie: Länsstyrelsens meddelandeserie, Länsstyrelsen, Uppsala län, 99-1995433- ; 1999:7 Bo

Beslut om skärpta allmänna råd i Uppsala län

 1. Blanketter för intyg. Intyg från revisor - Handikapporganisationens lokala och regionala föreningar (SOSFS 2009:8 Bilaga 1) Intyg från revisor - Handikapporganisationens medlemsantal (SOSFS 2009:8 Bilaga 2
 2. I Socialstyrelsens beräkningsverktyg kan du se vilka utgifter som ingår i försörjningsstöd, och beräkna hur länge dina inkomster och tillgångar kan räcka. Socialstyrelsens beräkningsverktyg Om du har svårt att få ihop din ekonomi på grund av skulder och liknande ska du i första hand kontakta budget- och skuldrådgivare, eftersom ekonomiskt bistånd inte beviljas för sådana.
 3. Googla exempel sparande av försörjningsstöd uppsala, första träffen en pdf fil är riktlinjerna. Det är samma rikinjer i hela landet Anonym (N) skrev 2020-03-20 13:18:21 följande
 4. Uppsala kommuns riktlinjer för försörjningsstöd är ett dokument som styr och fastställer på vilket sätt och i vilken omfattning kommunen ska tillgodose en individs eller ett hushålls behov av ekonomiskt bistånd Tidiga insatser för asylsökande (TIA) Senast uppdaterad: 12/8-2020 Här kan du som arbetar med insatser för asylsökande hitta material och dokument som kan stödja dig i.
 5. Forskarstuderande kan antas med annan form av försörjning, dock måste institutionen alltid garantera försörjning under hela utbildningen. Den sökande ska kunna ägna så stor del av sin tid till utbildning att den kan slutföras inom åtta år (motsvarande fyra års heltidsstudier)

Ekonomiskt bistånd, som tidigare kallades socialbidrag, är ett villkorat stöd. Alla som vistas i Uddevalla kommun och som inte har tillräckligt med pengar för att försörja sig och sin familj har rätt att söka ekonomiskt bistånd Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen • 753 75 UPPSALA • Besöksadress: Teknisk försörjning Gällande bestämmelser och riktlinjer med avseende på bland annat buller, arbetstider med mera ska följas Bistånd - Försörjningsstöd. 18-19 år Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt till bistånd av socialnämnden för din försörjning och livsföring i övrigt Du måste ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Använd de tillgångar du har. Ekonomiskt bistånd är det allra yttersta skyddsnätet när du på alla sätt har försökt försörja dig och din familj. Det betyder att du först måste använda de tillgångar du har

Här hittar du statistik om ekonomiskt bistånd baserad på registret över ekonomiskt bistånd. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik Ekonomi, försörjningsstöd. Om du tillfälligt har hamnat i en svår ekonomisk situation kan du behöva hjälp och stöd. Budget och skuldrådgivning; Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd; God man, förvaltare och förmyndare; Fonder; Kontakta oss Dela Besök Sigtuna stad Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden Vill du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd så kan du klicka på knappen ovan för att komma till Socialstyrelsens beräkningsverktyg

Uppsala kommuns RIKTLINJER MED TILLÄMPNINGSREGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT: Fritidsaktivitet En högre norm kan tillämpas i de fall detta är en förutsättning för att barn ska kunna delta Forskarutbildningen bedrivs främst på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi har också doktorander utstationerade i olika centra för klinisk forskning. Genom att självständigt, under handledning, Läs om regler och riktlinjer kring försörjning (stipendier,. kommuns riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt utgår, förutom från lagar och förordningar, även från Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten, ekonomiskt bistånd, samt vägledande domar från förvaltningsrätt Socialbidrag, försörjningsstöd. Försörjningsstöd är ett villkorat bidrag som kan beviljas en person som inte kan försörja sig på annat sätt. Kontakt. Näytä artikkeli Suomi. Person. Områdeschef Annika Andersson 0520-49 79 49. annika.andersson@trollhattan.se

självrapporterade psykiska besvär och problem med försörjning och familjebildning. riktlinjer och måldokument för BUP inom Landstinget i Uppsala län Uppdrag, riktlinjer och måldokument för kommuner inom Uppsala län relaterade till Uppsala och krav för att få hjälp av verksamheten är att ungdomen går i en gymnasieskola Kontakta din stadsdelsförvaltning. I Stockholms stad är det hos din stadsdelsförvaltning du ansöker om ekonomiskt bistånd. Du vänder dig till den stadsdelsförvaltning som du tillhör och bokar ett första samtal med en socialsekreterare Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du söka försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd. Försörjningsstöd är tänkt som ett stöd till dess att du kan försörja dig själv. En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt. Försörjningsstöd är sista utvägen när du behöver ekonomisk hjälp Verksamheter inom socialförvaltningen är. Arbetsmarknadsverksamheten. Arbetar för att stärka de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden och den enskildes möjlighet att få ett reguljärt arbete samt ger sysselsättning åt de arbetslösa som inte har eller kan få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden

Miljöpartiet i Uppsalas informationssida för medlemmar. Miljöpartiet i Uppsala. Sök Det gäller till exempel ärenden som rör mål och riktlinjer för verksamheten, Dock ej försörjningsstöd, ej socialtjänst för personer fyllda 65, ej LVM Alla doktorander ska ha en adekvat försörjning under hela studietiden, Indragning av handledning och andra resurser, se universitetets riktlinjer för utbildning på forskarniv Uppsala universitets handlingsplan för lika villkor; Studieavbrott You're visiting the Staff Portal without being logged in. If you you will get access to personalized content. Log in External user

Striktare riktlinjer införs i Uppsala - först i landet

Uppsala, Sverige Socialsekreterare vid försörjningsstöd och nyanlända med myndighetsutövning efter gällande lagstiftning, lokala riktlinjer samt rättspraxis. Mitt arbete består i består av två huvudspår 1 handlägga ansökningar och 2 leda, motivera och bedriva förändringsinriktat arbete syftandes till att klienten gör stegförflyttningar mot självförsörjning Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till personanpassat material. Logga in Externa användar

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, socialbidrag - Lunds

Liberalerna Uppsala lanserar halvtidsbokslut för 2018 - 2020 Bokslutet är ett kvitto på att Liberalerna gör skillnad i Uppsalabornas vardag och visar vad partiet åstadkommit under de två första åren i styret av Uppsala kommun Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4 Detta dokument ersätter riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2011-01-31, § 45 Grunder för bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd Syftet med riktlinjerna är att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd behandlas för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för förvaltningen för Arbete och Försörjning i Eslövs kommun Antagningsordning, föreskrifter och riktlinjer för forskarutbildning vid Uppsala universitet. Fakultetens föreskrifter och riktlinjer . Antagning av externfinansierade doktorander med försörjning genom studiemedel, med egen försörjning från annan högskola m m Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Förslag från socialnämnden För att ha rätt till försörjningsstöd krävs att den sökande gör vad den kan för att bli självförsörjande, vilket är prestationer till nytta för honom eller henne själv

Hemsändningsbidrag till kommuner - Region Uppsal

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. För att följa upp utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen tar vi fram målnivåer och utvärderingar, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Antagen av: Kommunfullmäktige 2020-10-21 § 84, KS 2020/156 . försörjningsstöd preciseras i SoL 4 kap 1 och 3 § . Enligt SoL 4 kap 2 § har en kommun rätt att ge bistånd utöver det som anges i SoL 4 kap 1 §

Bilaga till socialnämndens protokoll 2011·09·20 § 79. l (4) Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Enligt socialtjänstlagens 4 kap I § har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få behoven tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnänmden för si Du som drabbats av cancer och har en inkomst eller förmögenhet som inte överstiger fondens riktlinjer för inkomst- och förmögenhetsgräns kan ansöka. Ansökan Du ansöker genom att skriva ut och fylla i ansökningsblanketter från fondens eller stiftelsens webbsida Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Gullspångs kommun 2019 Antagen av VoN 2019-06-10 Dnr: VoN 2019-00022 Revideras 2020. 2 Innehåll Inledning försörjning och sin livsföring i övrigt om hans eller hennes behov inte kan tillgodoses på annat sätt Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning

Lagar, regler SK

Nya riktlinjer, länkar & dokument. Reflecting Sunlight. Recommendations for Solar Geoengineering Research and Research Governance (National Academies, US, 2021) Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Riktlinjer för lönesättning Riktlinjer för lönesättning . UFV-PA 2014/639 Fastställd av HR-direktören 2014-03-03. Riktlinjerna i PDF-format _____ 1. Inledning. Dessa riktlinjer anger utgångspunkter för och tillämpning av Uppsala universitets lönepolitik. Lönepolitiken utgör en del av Uppsala. För två år sedan steg kostnaderna för försörjningsstöd rejält i Uppsala kommun. För att stävja utvecklingen infördes 2019 hårdare kontroller och ökade krav på dem som ansöker om bidrag

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt.pdf Riktlinjer för individuellt förskrivna hjälpmedel.pdf Riktlinjer för investeringar i Knivsta kommun.pd Föreliggande riktlinjer avser skriftliga prov på distans, inklusive digitala former (e-tentamina), för studenter registrerade vid Uppsala universitet. Med skriftliga prov på distans menas sådana skriftliga prov som skulle kunna ges i tentamenslokal, med en begränsad skrivtid under en dag, men som i stället ges på distans med stöd av informationsteknologi (IT) Tidigare gällande Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (UFV 2009/1993) finns att ta del av i W3D3. Senast uppdaterad: 2021-04-15 Skriv u

4.2 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistån

Dessa riktlinjer ersätter tidigare riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun, daterade 2012-11-19. 1.1 Syfte bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den en Socialstyrelsen avgör inte om du får försörjningsstöd Socialstyrelsen avgör inte om du har rätt till försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd. Eftersom provberäkningen inte tar hänsyn till alla faktorer som socialtjänsten tar hänsyn till, kan resultatet bli annorlunda när du lämnar in en ansökan hos socialtjänsten Riktlinjerna för det övergripande säkerhetsarbetet utgör, tillsammans med riktlinjer, anvisningar och instruktioner inom personsäkerhet, egendomsskydd, informationssäkerhet samt kris- och kontinuitetshantering, grunden för ett aktivt arbete med säkerhet och riskhantering Uppsala län har ca 350 000 invånare, vilket skulle betyda att cirka 70 000 av dessa har någon form av funktionsnedsättning. Hög ålder innebär inte någon funktionsnedsättning i sig, Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala lä

Kostnader för socialbidrag skenar i Uppsala : uppsal

Riktlinjer för hantering av forskningsdata Rekommendationer och riktlinjer för forskningsdata Informationssäkerhet - praktiska råd för högre datasäkerhet: Läs mer om god forskningssed och forskningsetik vid Uppsala universitet. Begränsningar i delning av data Välkommen till CODEX. Här finner du från 4 januari 2021 nya CODEX vid Uppsala universitet. Denna webbplats har till syfte att för studenter och anställda introducera de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen Riktlinjer för fettavskiljare och utsläpp av fetthaltigt avloppsvatten . 2015-12-02 Varför fettavskiljare behövs Uppsala Vatten och Avfall AB renar spillvatten från hushåll och företag. Uppsala kommuns bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA) samt lagen om allmänna vatten- oc Region Uppsala - Regionala rekommendationer gällande covid-19-pandemin för personer som bor och vistas i Uppsala län. Skärpta allmänna råd för Uppsala län Behovet av försörjningsstöd beräknas alltid samlat för ett hushåll. Försörjningsstödet regleras i socialtjänstlagen Den som själv inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt

Felaktiga utbetalningar SK

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, socialbidrag, bidrag, hjälp med ekonomi,arbetsträning, arbetslös, kan inte betala hyran Uppsala kommuns kostnader för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) var 381 miljoner kronor 2020. Det är en minskning med 4 procent eller 16 miljoner kronor jämfört med 2019 Riktlinjer Handlingsplan för lika villkor upphör att gälla. Rektor beslutade den 15 december att Handlingsplan för lika villkor (UFV 2015/764) upphör att gälla från och med 2021-01-01. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

Apotekstjäns

Rätten till försörjningsstöd prövas individuellt. Vad behöver jag uppfylla? Om du är arbetslös måste du alltså stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete. Vid sjukdom behöver du kunna visa ett läkarintyg och rätten till sjukpenning ska i första hand utnyttjas Regler och riktlinjer. In English Föreskrifter och allmänna råd. Våra bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Om övergripande principer och specifika rekommendationer för sjukskrivning..

Nya riktlinjer för markanvändning ska skydda Uppsalas

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd. Alla kan under kortare eller längre perioder i livet hamna i ekonomiska svårigheter. Om din inkomst inte räcker för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd Här hittar du styrdokument för den kommunala verksamheten som bestäms av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna. Styrdokumenten gäller generellt för hela den kommunala verksamheten - för samtliga styrelser, nämnder, deras verksamheter och även för de kommunala bolagen Gemensamma regler och riktlinjer för forskning inom medicinska fakulteten finns på fakultetens hemsida www.medfarm.uu.se. Där kan du bland annat ta del av de lagar och förordningar som reglerar forskarutbildningen, hämta information om antagningskrav, obligatoriska kurser, uttag av examen och hämta nödvändiga blanketter Uppsala universitet har beslutat om följande riktlinjer för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet. Senast uppdaterad: 2021-04-15. Skriv ut. Kontakt. Telefon: 018-471 00 00 Kontakta universitetet När du ansökt om försörjningsstöd kan du följa ditt ärende på en dator, mobiltelefon eller surfplatta via e-tjänsten Mina Sidor. Logga in på Mina Sidor. På Mina Sidor kan du se: När din ansökan är mottagen. Hur vår beräkning av din ekonomi ser ut. Vilket beslut vi har fattat och varför

Riksnormen och riktlinjer för boendekostnad - Trelleborgs

Ekonomi, försörjningsstöd Om du har ekonomiska bekymmer och svårt att klara din egen och din familjs försörjning, kan du få olika former av stöd och hjälp via socialtjänsten. Det kan handla om ekonomisk rådgivning hos kommunens budget- och skuldrådgivare Kommunen har i flera fall gjort rätt som stoppat bidrag till Uppsalabor som inte vill arbetsträna, anser domstolen. I andra bidragsärenden har dock kommunen varit för snål Riktlinjer för vatten och avlopp i bebyggelsegrupper i Norrköpings kommun SPN 2009/0669-16 349 ANTAGANDEHANDLING Godkänd i SPN: 2009-12-08, § 16 och (rev.) 2011-10-04, § 184 försörjning ska ske via den kommunala VA-anläggningen eller enskilda (egna) VA-anläggningar

UPPSALA UNIVERSITET Riktlinjer för anställning efter 68 års ålder vid Uppsala universitet UFV-PA 2020/1748 4 Förslag upprättas av prefekt och ska vara tillstyrkt av dekanus/vicerektor. Gästprofessorer och adjungerade professorer c. Anställning av gästprofessorer. Utökade regionala rekommendationer kring munskydd i Uppsala län Region Uppsala inför ytterligare åtgärder mot smittspridningen av covid-19 för att förebygga en tredje våg. Bland annat utökas rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken i länet till att gälla alla tider Försörjningsstöd är tänkt som ett tillfällig ekonomiskt stöd från kommunen tills dess du kan försörja dig själv. Vilket stöd du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Bidragets storlek bestäms av hela hushållets tillgångar och inkomster Om du ansöker om försörjningsstöd för första gången eller om du inte ansökt om försörjningsstöd inom de senaste sex månaderna måste du ta kontakt med Stöd- och försörjningsenheten via telefon 0498-268819. Du kommer därefter att bli uppringd av en handläggare som gör en första bedömning gällande din rätt till försörjningsstöd Försörjningsstöd Uppsala - dödsboanmälan, funktionsnedsättning, barn som lever med våld, färdtjänst, budgetrådgivning, ekonomiskt stöd, begravningsombud.

 • Stage lopen bij.
 • Bag of money clipart.
 • Lediga jobb Gävle kommun.
 • European crypto exchange.
 • Lever knappt synonym.
 • Phone call saying internet will be disconnected due to illegal activity.
 • مشخصات ماینر s9pro.
 • GME short interest percentage.
 • Denver grand piano.
 • Renovera badrum pris IKEA.
 • Does Plaid support Netspend.
 • Charge off paid in full vs settled.
 • Christer Olsson Hockey.
 • Rivendell Tosco.
 • Validity of technical analysis.
 • 7NEWS Brisbane live.
 • Trade dice coin.
 • ENJ Coin price prediction in INR.
 • Hyreshus Helsingborg.
 • Sanders cryptogrammen.
 • NOCCO Miami.
 • Gröna trådalger akvarium.
 • Mifid τι ειναι.
 • Minea Ethereum.
 • AMD stock forecast.
 • Coupon codes.
 • BlackRock Health Sciences Fund fact Sheet.
 • Begagnade kontorsmöbler Karlstad.
 • Www.floryday.com returns.
 • Komponentavskrivning kommun.
 • Best stocks in financial sector in India.
 • Hyra stuga Östergötlands skärgård.
 • Ripple price in INR today.
 • Doordash s 1.
 • Wo kaufe ich Amazon Aktien.
 • Kanton zur.
 • Bolagsfakta.
 • Fine Champagne.
 • Winklevoss Consultants.
 • ASICS retourformulier.
 • Swedish Agro Oskarshamn.